دلنــــوشته های عاشقانه وزیبا من ودوستم

زبان چیست

.اسم Noun :

كلمه است كه براي ناميدن اشيا واشخا ص بكار ميرود.    Kabul                     ex:

فعل Verb:

كلمه ايست كه وقوع يك عمل رادر يكي از زمانهاي  حال، آينده، وگذشته نشان ميدهد.

زمان Tense:

شكلي است كه عمل ياحالتي رادر يكي اززمانها (گذشته.حال.آينده)بيا ن ميكند.

(من رفتم)گذشته.(من خواهم رفت) آينده.(من ميروم)حال.

افعال توبيTo be verbs:

افعال ميباشد كه بربودن يك شي ،شخص،دلات ميكند.عبارتنداز are  ،is،. Am      

      Am هست   is.  است.   Are هستند،هستيم،هستيد

فاعلSubject :

کننده کاریاانجام دهنده عمل رافاعل گوینددرحقيقت اين فاعل اسم يا همان ضمير ميباشد.

مفعول Object:

كليمه ايست كه عمل فاعل بالاي آن آنجام داده شود. I teach Ahmad       

ضمير Pronoun:

كلمه است كه جانشين اسم شده وازتكرار دوباره آن جلو گيري ميكند.

Ah mad is a student.      He studies hard.                                                    

ضماير فاعلي Subject pronoun:

عبارت از ضمايراند كه به حيث فاعل جانشين اسم ميشوند يعني وقتي بخواهيم يك ضمير راجانشين اسم كنيم اگر اسم فاعل باشد از ضماير فاعلي استفاده ميكنيم. ضماير فاعلي عبارتند از:

                                     من I        شما ou  y       اومردhe          اوزن she

                                                             آن بيجانit     ما we       آنها they

ضماير مفعولي Object pronoun:

مرا        me=

اومرد را=Him

مارا        =Us

اوزنرا =Her

شمارا    =You

آنهارا  =Them

آن بيجان    =It

 

 

ضماير اشاره وي :

هرگاه اين كلمات قبل ازيك اسم استفاده شوند. صفت اشاره وي اند.

This: براي اشاره كردن به يك اسم مفرد درفاصله نزديك است.

That: براي اشاره كردن به يك اسم مفرد درفاصله دور ميباشد.

: These براي اشاره كردن به اسم هاي جمع درفاصله نزديك است.

Those: براي اشاره كردن به اسم هاي جمع درفاصله دور است.

حرف ربطConjunction   :

عبارت ازلفظي است كه جمله وكلمه ها را باهم وصل وارتباط ميدهد.

Ex: this is a book and that is apen.                                                       

حروف اضافهProposition  :

كلمه است كه بااسم يكجا آمده ارتباط وموقعيت آنرادرجمله نشان ميدهد. عبارتند از

In front of \ near \ beside\ behind\ under\ on\in

كلمه هاي كه دربالا ذكر شد همه جزء حروف اضافه اند. كه In به معني دريا داخل وon بمعني بالا ياروي وUnder بمعني پائين يازير  Behind بمعني كنار وnear بمعني نزديك وIn front of بمعني درجلو رو ونكته مهم اين است. كه حروف اضافه اغلبا بعداز اسم مي آ يد.

صفت Adjective :

كلمه است كه حا لت وچگونگي اسم رابيان ميكند.

صفت مستقيم Attributive adjective :

هر گاه صفت از اسم واقع شود صفت مستقيم است.Ex: he is a good old.      

صفت غير مستقيمPredicative adjectives :

اين صفت هميشه بعداز فعل مي آيد چه فعل توبي باشد چه فعل ديگري.

Ex: this cat is old.                                                                

صفات ملكي Possessive adjectives  : : صفاتي اند كه ملكيت اسم مابعد خودرابه ماقبل خود ميرساند.

وعبارتنداز:                                                                                                               myازمن

                                          Your       از شما

Our           ازما

  Their        ازآنها

                      His      ازاومرد

                      Her      ازاوزن

                       It is ازاوبي جان

 

.

 

چي ياwhat:

از جمله Whatميباشد وبراي پرسش درباره شي استفاده ميشود.What is this?   

S’S

با استفاده از s ميتوان مالكيت شي به شي ، شخص به شخص، شي به شخص، شخص به شي رامعلوم ميكند.  Ex: home s door.                                                                                    : Of the

يكي ازحروف اضافه ميباشد كه ارتباط بين دوكلمه رابرقرارميكند هرگاه خواسته باشيم مالكيت شي رابه شي نشان دهيم از عبارت Of theبعداز اسم استفاده ميشود.the car is at the side of the road.

سواليه ساده Simple question   :

اين نوع جملات سواليه رابنام بلي وخيرyes . No)) يادميكنند براي ساختن اين نوع سواليه ها افعال كمكي رادراول جمله استفاده ميكنيم    .Ex: Is he ateacher?  Yes he is or no he is not

سواليه معلوماتي Information question

به اين علت به اين سواليه ها معلوماتي ميگويند.كه جواب آنها نياز به معلومات دارد.وبه اين علت به اين سواليه ها w h ميگويند.بخاطركه اول آن بهw h  شروع ميسود.

وعبارتنداز.

     چي  what         

چه وقت when   

كي          who

كدام     which

سواليه لهجه ايquestion    Intonation  :

شكل اين نوع جملات مانند جملات بياني بوده ولي درلهجه باجملات بياني تفاوت دارد ودرآخر جملات سواليه لهجه اي بايد علاوه نماييم وهم چنين درمحاوره باتغير لهجه بدست مي آيد بايد گفت كه اين جملات سوالي تعجب وناباوري رانشان ميدهد.

Ex: I am a teacher?                                                                      

امريه هاImperative :

جملات امريه جملاتي اند كه به انجام وانجام ندادن فرمان دلالت ميكند

امريه به 3 نوع است.1 مودبانه، پيشنهادي ،ومطلق .

امريه مودبانه: آن امريه است كه باكلمه Please يالطفا شروع ميشود.كه اگر Please درآخرجمله بيايد تاكيد بيشتر دارد.

Ex: please open the door

امريه پيشنهادي: امريه ايست كه براي پيشنهاد به كارمي آيد.وباكلمه Let s شروع مي شود.كه بمعناي    

بيا بريم  مي باشد. Ex: let s go to the pool.                                            

امريه مطلق: برخلاف امريه مودبانه وپيشنهادي كلمه مخصوص به خود را ندارد. وفقط جمله بدون فاعلي با كمي تاكيد اداء ميشود.                                                                    Ex: stand up.

 

 

 

مفعول مستقيمDirest object :

عبارت ازمفعول است كه عمل به شكل مستقيم وبي واسطه روي آن انجام ميگيرد.

Ex: he is washing the dog.                                                                            

دراين جمله ميبنيد كه فعل whash مستقيما روي كلمه dog اثر گذاشته است.

مفعول غير مستقيمIndirect object :

مفعولي است كه درجمله باواسطه آمده باشد.  Ex: I am writing a letter to Ahmad.

اسمهاي قابل شمارش:

اسمهاي اند كه قابل شمارش بوده وشكل جمع ومفرددارند.وماميتوانيم آنهارابشماريم Book.

اسماي غيرقابل شمارش

اسمهاي اند كه مانميتوانيم وزن ويا بايك مقيا س اندازه گيري كنيم.Ex: milk. Water.   

اسمهاي باقاعده:

اين نوع اسم ها با اضافه نمودن s يا esرادرآخراضافه ميكنيم.اسم هاي كه به (ch.sh.s.o.x.z)

ختم شوند.براي جمع نمودن آنها es رادرآخراضافه ميكنيم.اگر يك اسم بهy ختم شودوقبل ازآن حرف بي صدا باشد.y به I تبديل نموده سپس es را اضافه ميكنيم.city= cities     

وهمچنين اگر اسمي به f ياfe ختم شود ابتدا f ياfe رابه v تبد يل نموده وes رااضافه ميكنيم

Ex: wife = wives                                                                                       

اسم هاي بي قايده:

اسمهاي اند كه براي جمع بستن آنها قاعده خاص وجود ندارد وبايد به شكل ميخا نيكي آنهارا حفظ كنيم.

Ex: man = men. Tooth = teeth.

There:

Thereيك قيد مقدماتي بوده اگردراول جمله استفاده شود موجوديت رانشان ميدهد. واگر درآخراستفاده شودمعني آنجا راميدهد. وهمچنين بنام فاعل غيرحقيقي نيز ياد ميشود.

Ex: there is a book.   Go over there.                                                 

قيدي Adverbial:

كلمه است كه به آخرين نقطه اي انجام يك عمل دلالت ميكند. I am going on a picnic.

داشتن يا have\ has:

به معني داشتن اند كه قا بليت جواب به سواليه مربوط به خود را دارد

Ex: have you a car? Yes I have

 

I

You

We         have

They

 

He

She         has

It

 

 

زمان حال جاري Present continues tense :

بيانگرعملي است كه درهنگام حرف زدن اتفاق بيفتد. ودرزمان حال جاري هرفعل In g  ميگيرد. واين را بايد بدانيد كه بودن افعال توبي درآن الزامي ميباشد. وفارمولش عبارت است از.

Subject+ T o be + verb + I n g +complement

وبراي سواليه كردن افعال    To be رابه اول جمله مي آوريم وفارمولش:

T o be + subject+ verb+ in g+ complement

 

استفاده سواليه ها همراه زمان حال جاري:

ماميتوانيم سواليه ها را درزمان حال جاري استفاده كنيم وفارمولش:

W h + to + s + v+ c

 

فارمول جواب مثبت:    yes+s+to+c  

 

فارمول جواب منفي:  no+s+to+not+n 

 

قواعد اضافه نمودن ing:

افعاليكه به e ختم شوند. زمانيكه ing اضافه كنيم e حذف ميشود.    Come  =  coming 

افعاليكه به ie ختم شوند زمانيكه ing اضافه نما ئيم e حذف نموده I رابه y تبديل مينمائيم .

افعاليكه داراي يك هجا باشند وبه يك حرف بي صدا m.n.p.t) ) ختم شوند قبل از اين حروف تنها يك حرف صدادار موجود باشد درهنگام اضافه نمودن ing اين حروف تبديل به دوچند

ميشود. Ex: run = running                                                                  

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۰۹ساعت ۱۶:۱۱ بعد از ظهر  توسط قریشی و م . ج  |